چه تفاوتهائی بین گارد با چوب و شمشیر و گارد با دست خالی وجود دارد؟

جواب:
گارد با دست خالی درسه حالت انجام میشود
1-جودان گامائه گارد بالا
2-چودان گامائه گارد وسط
3-گدان گامائه گارد پائین
ولی گارد چوب و شمشیر در پنج حالت انجام میشود که سه حالت آن مانند گارد با دست خالی میباشد و دو حالت دیگر از پهلو انجام میشود مانند واکی گامائه گاردپهلو از پائین و هایسو گامائه گارد پهلو ازبالا.

ارادتمند . بنیانگذار آیکیدو در ایران و رئیس سبک جیو آیکیدو
کارآزاد

چوب رابه چند حالت دردست میگیرند ؟

جواب :
چهار حالت گرفتن چوب وجود دارد.
این چهار حالت هم درجو وهم در بو بکار میرود.
1-جون دوری jun dori = گرفتن اصلی.
2-گیاکو دوری gyaku dori = گرفتن مخالف .
3-یوسه دو ری yuse dori = گرفتن دوبل .
4-هاسامی دوری hasami duri =کرفتن باکف دست .

شیک کو shik ko چیست واجرای صحیح ان چه اثری بر بدن دارد ؟

جواب :
نوعی راه رفتن روی زانوها همچنین روشی است اساسی جهت کناره گیری کردن از حمله حریف هنگامیکه روی زانوها نشسته اید
تمرینات شیک کو باعث تقویت ساقها- مچ و انگشتان پاها همچنین تقویت کپل میشود .

تفاوت بین آیکیدو فلسفی وآیکیدو کاربردی چیست؟

جواب:
این سئوال یک سئوال انحرافی بود،اصولا آیکیدو فلسفی وجود ندارد بلکه فقط یک آیکیدو وجود دارد با دو سیستم نرم وسخت که کاربردی بودن آن بستگی به نوع تمرینات دارد.قابل ذکراست که امروزه چند سبک از این دو سیستم منشعب شده که درکشورهای مختلف تمرین میشود.

برای اینکه آیکیدو کار به یک مرحله تکامل نهائی برسد چند مرحله را باید بگذراند ؟ این مراحل را با مختصری توضیح نام ببرید .

جواب:
برای رسیدن به یک مرحله تکامل نهائی آیکیدو چهار روش وجود دارد که هنرجویان فقط با دقت کامل و ممارست مستمر در تمرینات روزمره میتوانند به آن دست یابند این چهار روش بصورت خلاصه به شرح ذیل میباشد.
1-کوتای -اولین مرحله تکاملی یک تمرین دقیق و استوار است در این مرحله با تمرینات مستمر و اصولی قدرت جسمی را بمنظور تقویت استخوان بندی و سیستم عضلانی بکار میگیریم تا پایه ریزی درستی کرده باشیم به این حالت ،حالت جامد گفته میشود .
2-جوتای- ju tai –کار انعطافی و بدون انقباض اضافی در مقابل حمله یا گرفتن قوی است .این حالت را حالت سیال گویند.
3-اکی تای – eki tai اگر شما درست در زمانیکه حریف مطمئن شده که حمله او کار ساز است قبل از لحظه تماس عکس العمل نشان دهید او موفق با تماس شما نمیشود .این حالت را حالت مایع گویند.
4-کی تای ki tai در این مرحله شما حریفتان را هدایت میکنید .حریف شما محصور و احاطه شده است و شما دست
نیافتنی. در این مرحله هیچ حریف و رقیبی باقی نمی ماند.این حالت راحالت گاز گویند .. هدف تمام آیکیدوکاران رسیدن به این مرحله نهائی است .دراین مرحله حریف یا دشمنی وجود نخواهد داشت و اودر درون خویش جذب و محوگشته است .حالت محوگشتن رادر زبان ژاپنی کی موسوبی ki musubi گویند.

برای اینکه بتوانید از فنون آیکیدو در یک درگیری واقعی استفاده کنید شناخت مواردی است که باید در اجرای تکتیک در حد اعلا انجام دهید آن موارد کدامند ؟

جواب:
1-جی دور آشی – chidori ashi = حرکت روبجلو بصورت زیگزاگ
2-هاپپو باراکی happi baraki = هوشیاری کامل از اطراف خود
3 – شیکا کو shikaku = نقطه کورحریف
4 – شیزوکو shizo ku = نقطه امن
5- کوزوشی kozoshi = بهم زدن تعادل حریف
6– یوکو فورومی yoko furumi = حرکت ازکنار حریف

یکی از اصلی ترین و حیاتی ترین موضوعاتی که در هنرهای رزمی بخصوص در آیکیدو کاربردی و در هنگام مبارزه واقعی وجود دارد استراتژی یا تدابیر جنگی بنام سن جوتسو (sen jutsu) میباشد. مواردیکه در این استراتژی وجود دارند کدامند ؟

جواب:
1-بازی بااحساسات حریف.
2-فریب دادن حریف
3-ایجاد فاصله مناسب باحریف
4-حرکت شناسی.
5-زمانسنجی
6- زمانبندی
7-زمان گیری
8 – روانشناسی