ایکی تایسو

ایکی تایسو = اصول اولیه آیکیدو-تمرینات پایه ای
تمرینات اصول اولیه آیکیدو شامل یک سری حرکات است مانند:آشی ساباکی،ته ساباکی،تای ساباکی،اوکمی،شیک کو،آتمی،کوکیو .ذن دوسا،که شما میتوانیدآنها را هم درکلاس و هم درخارج از کلاس به تنهائی تمرین کنید. تمرین موارد فوق احتیاج به تمرکز زیادی دارد،تمرینات پایه ای وابتدائی کرچه به نظر ساده میاید و متاسفانه اساتید اهمیت زیادی به ان نمیدهند ولی از فنون پیچیده تر و مهم تراست .
هدف اولیه آیکی تایسو در حقیقت هماهنگ کردن و مناسب کردن تمامی عامل های مختلف در تمرینات است این هماهنگی ازطریق نظم بخشیدن به قدرت و توانائی های انعطاف پذیری عملکردی شماست.

موفق باشید

ایکیدو تومیکی

خلاصه مطلبی درمورد ایکیدو تومیکی
این آیکیدو را تومیکی ریو یا شودوکان آیکیدو میگویند، گنجی تومیکی استادتربیت بدنی دانشگاه واسه دا و عضو برجسته کودوکان جودو است او بااستفاده از امکاناتی که دراختیار داشت آیکیدو را به عنوان شکلی از تمرینات بدنی عمیقا کاوش کرد و در همان حال نیز به افکار اوئشیبااز لحاظ بعد روحی آیکیدو احترام میگذارد وی همچنین یکی از مقامات بزرگ بوجوتسو ژاپن بود و در بسیاری ازهنرهای رزمی تخصص دارد بنابراین تصمیم گرفت شیوه ای از آموزش راایجاد که برمبنای اصول تربیت بدنی استوار باشد.
تاآن زمان هیچ گونه نظام واقعی آموزش وجود نداشت.تومیکی درجه بندی کارش رابر پایه اصول اولیه حرکات یعنی مجموعه ای ازتمرینات وکاتا که ازآن تغییرات و دگرگونیهای بسیاری ریشه میگیرد بنیاد نهاد پس از چند سال تصمیم گرفت که روش خود را که برپایه پانزده فن اولیه استوار بود گسترش دهد بنابراین دوفن دیگر برکاتااضافه کرد و چند فن دررانیز اصلاح نمودوآنرا راندوری نوکاتا(تکنیکهای سودمند برای راندوری یاموقعیت مبارزه آزاد)نام نهاد وی سپس روش مترقیانه ای راتوسعه داد که درآن این فنون را میتوانستند درمبارزه آزاد به کارگیرند.
ابتدابه کارآموزان روشی آموزش داده میشد تا بتوانندازخود در مقابل ضربه زننده سریعی که میتوانست از تمام روشهای مبارزه بادست خالی استفاده کند ولی ازتکنیکهای مقاومتی و دفاعی استفاده نمیکرد دفاع کنند،کارآموزان پس از پیشرفت دراین روش در مرحله دوم با بیش ازیک حریف روبه رومیشدند درمرحله بعدی سلاح مثل چاقو،شمشیرویا چوب بلند نیز بکار میرفت تاعامل فشار روانی نیز اضافه شود.
بعدها تومیکی مجموعه ای ازحالتهای مسابقه ای ابداع کرد تا به وسیله آنها قابلیت های شاگردان در دفاع ازخود در حالت مبارزه آزاد آزمایش گردد،اوبااین کار عنصر ورزشی بودن را نیز درآیکیدو معمول داشت وی همچنین جنبه آدابی آیکیدورانیز از راه تطبیق دادن چند گوریو یاحالت های قدیمی (فنونیکه درمقابل سلاح های مختلفی که درهنرهای رزمی دیگر وبوجوتسوی کلاسیک استفاده میشود) گسترش داد.
اگرچه این تکنیک هاازنظرمحتوا تاریخی هستند ولی به کادآموزان فهم عمیق آیکیدو و گستردگی واختلاف تکنیکهای ممکن راارائه میدهند مشخصه بارز این مکتب تلفیق حالتهای مسابقه ای باآیکیدواست علت اینکه پروفسور تومیکی پس ازسالها مطالعه امکاناتی را که آیکیدو بعنوان یک ورزش معرفی شود شناخت وی ازاین حقیقت که آیکیدو بعنوان یک امرمکتبی باقی میماند وتمرین یک رشته ازاعمال واکنشی است ونیزاینکه استادان دیگر بر اساس این عقیده خالص روش خود را پایه گذاری کرده اند خوب آگاه بود،وی عقیده داشت که انسان به حکم غریزه رقابت طلب است واگراین عنصر رقابتی در آیکیدو راه بیابد اصول اولیه ان پا برجا خواهد ماند ساختار رقابتی آن این موقعیت رابه شاگردان میدهد که چگونه بادمیگیرند که حرکات خودرا باشخص دیگر هماهنگ کند و این بخت رابه وی میدهد که قابلیتهای خودراارزیابی کند و موثر بودن تکنیکهایی راکه اموخته است به خوداثبات نماید.
دراین آیکیدو چهار نوع رقابت وجوددارد:
1-کاتا2-نی نین دوری3-تانتو رندوری4-راندوری کیوکی
لازم به ذکراست که امروزه تومیکی ریو در جهان گسترش چشمگیری یافته و طرفداران بخصوص در اروپا و آمریکا بیشتراز سبکهای دیگر هستند وهمه ساله کشورهای زیادی در مسابقات آن شرکت میکنند.

“کوته گائشی”

کوته گائشی یعنی پیچاندن مچ از داخل بخارج لذا در اینجا کلیه فنون که مچ ازداخل بخارج چرخانده میشود .کوته گائشی وکلیه فنونیکه مچ ازخارج به داخل چرخانده میشود کوته هینری گویند و در دسته بندی کلی سبک ها همه چرخش های مچ را کوته ماواشی نامیده میشوند .
درسبکهای دیگر نیز اینگونه است بطور مثال در آیکی کای چندین فن در دسته بندی کوکیو ناگه هستند مانند سومی اتوشی .اود کیمه ناگه..تن چی ناکه و… ویا در سبک یوشینکان شش حرکت اشی ساباکی که درآیکی کای هر حرکت یک نام دارد سوری آشی گفته میشود.

برقرار باشید

“کاشاکی اوچی” و “ناگه کومی”

1-کاشاکی اوچی=هجوم یا حملات پیوسته .زمانی است که یک یا چند نفربه شما حمله میکنند.
2-ناگه کومی =پرتاب پی درپی.زمانی است که شما بر روی حریف پی درپی تکنیک اجرا میکنید بدون اینکه به او فرصت حمله مجدد رابدهید.

شادوموفق باشید